fbpx

Primer Fa Quartz Based Acrylic Primer

Është bazë (primer) akrilike me kuarc e cila shërben si nënshtresë për ng jyra të jashtme, për fasada
akrilike, për fasada minerale dhe bënë konsolidimin dhe homog jenizimin e sipërfaqeve të reja dhe të
vjetra. Aplikimi I kësaj baze në mënyrë të drejtë jep rezultat shumë të mirë sidomos në përthithjen
e njëtrajtshme të ng jyrës për fasadë sidomos për rastet kur kemi nuansa të forta dhe të ndieshme.