fbpx

Orbisturo Adhesive For Bonding Polyesterine Insulation

OrbiStyro është ng jitës i fortë dhe shërben për ng jitjen e pllakave izoluese nga polistiroli (EPS dhe
XPS). Nuk e sug jerojmë për rrjetë pasi niveli i elasticitetit është më i ulët.